Ve výhradním zastoupení majitele nabízíme k prodeji pozemek v obci Vranovice nad Svratkou. Jedná se o parcelu č. 3919, o celkové výměře 5327 m2. Nyní vedeno jako orná půda, ale je určeno k bydlení pro rodinné domy, IS na hranici pozemku, více informací se záměrem na příslušném stavebním úřadě a OÚP. Šíře pozemku činí 15m a délka pozemku činí cca 370 m. Jedná se o pozemky s kterými se dá počítat do budoucna. Dle platného územního plánu Vranovice se předmětný pozemek p.č. 3919 v k.ú. Vranovice nad Svratkou nachází mimo zastavěné území, v navrhovaných plochá Z 37 SO - plochy smíšené obytné, Z 27 BR - plochy bydlení v rodinných domech, Z 26 BR - plochy bydlení v rodinných domech, Z 28 BR plochy bydlení v rodinných domech Z 29 BR - plochy bydlení v rodinných domech a v ploše 72 UZ plochy veřejné (parkové) zeleně. Dále je pozemek součástí území, pro které byla zpracována Územní studie Vranovice lokalita Sokolská. Na pozemku p.č. 3919 v k.ú. Vranovice nad Svratkou je možná výstavba v rámci dotčené plochy Z 37 SO - plochy smíšené obytné. Pro území jehož součástí je řešený pozemek, byla zpracována Územní studie. Další stavební záměry je možné začít realizovat po vybudování dopravní a technické infrastruktury a v rámci dané etapizace v dotčených plochách. Na základě dostupných informací bylo zjištěno, že přes pozemek p.č. 3919 v k.ú. Vranovice nad Svratkou nevedou žádné inženýrské sítě. Současné využití pozemku není v rozporu s platným ÚP Vranovice. Závěrem doporučujeme osobní konzultaci zpracovaného stavebního záměru na odboru územního plánování.

REMAX Brno