Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) je pětimístný číselný kód. Každá z více než dvou tisíc existujících kombinací tohoto pětimístného kódu popisuje odlišné vybrané stanovištní charakteristiky zemědělské půdy v České republice hodnocené z hlediska půdně-genetického, půdně-ekologického, geologického, geomorfologického, klimatického a hydrologického. 

BPEJ je agroekologickou a ekonomickou charakteristikou, která tvoří podklad pro zákonná opatření, vyhlášky a opatření resortních a mimoresortních orgánů.

O čem BPEJ informuje

BPEJ nám tedy dává podrobnou informaci nejen o půdně-produkční charakteristice území, ale zejména i o půdně-genetických, půdně-ekologických, půdně-retenčních, geologických, morfologických, klimatických a hydrologických vlastnostech stanoviště. Z těchto charakteristik přímo vyplývá retenční schopnost krajiny vázaná na půdu, míra schopnosti půdy poutat jakékoliv látky (včetně kontaminantů, uhlíku apod.), míra filtrační schopnosti půdy pro různé látky, stupeň eroze apod. Laicky řečeno se tedy jedná o míru úrodnosti půdy a tento ukazatel je důležité hlavně pro zemědělce.

BPEJ pro oceňování nemovitostí aj.

BPEJ se neustále aktualizuje pro celém území České republiky. Využívá se pro hodnocení záborů a vynětí zemědělské půdy, územně plánovací proces, správu, převod a oceňování nemovitostí, zajišťování veřejných zájmů v území, projekční činnost (např. pozemkové úpravy, adaptační opatření na změnu klimatu, atd.), prodej státní půdy a restituce, soudněznalecké, výzkumné a strategické účely.

Aktualizace BPEJ je celkem složitá záležitost. Stará se o ni odbor půdní služby Státního pozemkového úřadu. Vytváří tak podmínky pro ochranu půdy, nápravu vlastnických vztahů, zlepšování krajiny a zvyšování její adaptability a přispívá tak k vytváření funkční a trvale udržitelné krajiny.

31.5.2020

Tomáš Šimek, majitel kanceláře. Telefon: 602 703 897, email: tomas.simek@re-max.cz

Realitní makléři z Brna a okolí