Dne 1. 12. 2021 uplynula nejzazší lhůta pro uvedení zápisu v evidenci skutečných majitelů do souladu s požadavky nového zák. č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „ZESM“). Přechodná ustanovení ZESM ukládala do uvedeného data povinnost zapsat údaje o svém skutečném majiteli dle nové právní úpravy obchodním korporacím, které:

  1. • vznikly do 31. prosince 2017 a provedly zápis údajů do evidence skutečných majitelů dle předchozí právní úpravy do 1. ledna 2019, a
  2. • vznikly od 1. ledna 2018 dále a provedly zápis údajů do evidence skutečných majitelů dle předchozí právní úpravy do 15 dnů od svého vzniku.

Pro ostatní obchodní korporace, které podle dosavadních právních předpisů nezajistily zápis nezbytných údajů nebo tak učinily pozdě, platí povinnost zajistit soulad zápisu do evidence dle ZESM bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti ZESM, jež nastala ke dni 1. 6. 2021.

V případě absentujícího zápisu v evidenci, jeho nesouladu se skutečným stavem nebo požadavky ZESM, hrozí dotčeným osobám sankce až do výše 500 000 Kč.

Zápis v evidenci si můžete zkontrolovat zde: https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik 

11.1.2022